Makkelijker uit de zorgverzekeringsschulden voor mensen onder bewind

Mensen die onder bewind staan moeten worden geholpen bij het op orde brengen van hun financiële situatie. Een nieuwe regeling maakt het mogelijk dat zij makkelijker hun zorgverzekeringsschuld op kunnen lossen. Hiervoor moet de bewindvoerder afspraken maken met de zorgverzekeraar.

De bewindvoerder en de zorgverzekeraar spreken een zogenaamde uitstroomregeling af. Daarin staat dat de bewindvoerder ervoor zorgt dat de premie, eigen risico en eigen bijdragen plus een bedrag voor aflossing van de schuld betaald worden. De verzekerde betaalt dan geen boete meer aan het CAK

Als na 36 maanden de regeling succesvol is beëindigd, geeft de zorgverzekeraar dit door aan het CAK. De nog openstaande bestuursrechtelijke premie wordt kwijtgescholden. Ook de verzekeraar scheldt de restschuld kwijt.

Als het bewind stopt, is de verzekerde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Komt de verzekerde de afspraken na, dan eindigt de regeling en wordt aan het einde van de looptijd de restschuld bij de verzekeraar en het CAK kwijtgescholden. Komt de verzekerde de regeling niet na, dan moet de verzekerde weer boete betalen. Daarnaast vervalt ook het voordeel van de kwijtschelding van de openstaande schulden.

Deze regeling is alleen voor mensen die onder beschermingsbewind staan.